Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Atlantis Academie

Wie bij Atlantis Academie inschrijft voor een opleiding, cursus, training of andere dienst of product afneemt, tekent een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1. Definities
In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Atlantis Academie gevestigd aan de Zijlstraat 7, 4811 RZ te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 20143310.
b. Cursus/Opleiding/Training/Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.
c. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1-7-2017 tussen ATLANTIS ACADEMIE en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen ATLANTIS ACADEMIE en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door ATLANTIS ACADEMIE.
3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.
3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
De inschrijving wordt definitief:
– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.
– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.
3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Artikel 4. Uitvoering cursussen
4.1 ATLANTIS ACADEMIE verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal ATLANTIS ACADEMIE vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door ATLANTIS ACADEMIE wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van cursussen door ATLANTIS ACADEMIE:
in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is ATLANTIS ACADEMIE gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.
De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. ATLANTIS ACADEMIE zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens
5.1 Naast het afnemen van eigen examens, leidt ATLANTIS ACADEMIE op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.
5.2 Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

Artikel 6. Annulering cursus (door cursist)
6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een
cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :
a. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
d. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
f. na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist ATLANTIS ACADEMIE schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:
– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
– het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
– de vervangende cursus, waaraan de cursist wil
deelnemen, ruimte biedt;
– de cursus doorgang vindt;
– maximaal één jaar na datum.
Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail of per fax aan ATLANTIS ACADEMIE door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;
Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
7.2  Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst
van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.
7.3 Met inachtneming van het bepaalde in 7.4, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. ATLANTIS ACADEMIE betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
7.4 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 dient de cursist eventueel van ATLANTIS ACADEMIE ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan ATLANTIS ACADEMIE terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.
7.5 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van ATLANTIS ACADEMIE aan de cursist van rechtswege ontbonden.
7.6 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door ATLANTIS ACADEMIE met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen
8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro’s en INCLUSIEF BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief BTW. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
8.2 De prijzen zoals ATLANTIS ACADEMIE deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
8.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal
9.1 ATLANTIS ACADEMIE levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist.
Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld.
9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door ATLANTIS ACADEMIE vervangen, indien dit aan ATLANTIS ACADEMIE toe te rekenen is.
9.3 De cursist krijgt het door ATLANTIS ACADEMIE verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
9.4 Copyright van alle door ATLANTIS ACADEMIE gebruikte lesmateriaal en examens berust bij ATLANTIS ACADEMIE, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling
10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door ATLANTIS ACADEMIE is de cursist het gehele cursusgeld aan ATLANTIS ACADEMIE verschuldigd. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.
10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. ATLANTIS ACADEMIE zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is ATLANTIS ACADEMIE gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal ATLANTIS ACADEMIE het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
10.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven.
10.6 De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.
10.7 Betalingen kunnen op de volgende wijze worden verricht:
a) Contant
b) Pin
c) Via overboeking naar op factuur vermelde rekeningnummer
d) Via eenmalige machtiging voor één of meerdere incasso’s

Artikel 11. Privacy
Door cursisten verstrekte informatie wordt door ATLANTIS ACADEMIE, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. ATLANTIS ACADEMIE zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt ATLANTIS ACADEMIE zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 12. Vragen en klachten
12.1 ATLANTIS ACADEMIE streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door ATLANTIS ACADEMIE per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ATLANTIS ACADEMIE , nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.    Alleen dan zal ATLANTIS ACADEMIE de klacht in behandeling kunnen nemen. ATLANTIS ACADEMIE adviseert de cursist om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. ATLANTIS ACADEMIE zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

Artikel 13. Geschillenregeling
13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
13. 2 Alle geschillen, die tussen ATLANTIS ACADEMIE en cursist mochten ontstaan naar aanleiding van de door ATLANTIS ACADEMIE met cursist gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.